Arbeidsmediation

Een verstoorde arbeidsrelatie heeft een behoorlijk ingrijpend effect op het leven van de werknemer, maar ook voor de werkgever. Denk onder andere aan ziekte, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Het in redelijkheid eens worden, zonder rechterlijke procedure is altijd voor alle partijen beter.

Arbeidsconflict

Een arbeidsmediator is een onafhankelijke bemiddelaar in (dreigende) arbeidsconflicten. Een arbeidsmediator velt geen inhoudelijk oordeel over het arbeidsconflict, maar begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Kenmerkend hiervoor is dat de partijen vrijwillig meewerken en de verantwoordelijkheid nemen voor het samenwerken aan de oplossing.

Conflicten waar een arbeidsmediator in kan bemiddelen zijn bijvoorbeeld:

  • verstoorde arbeidsrelatie en/of dreigend ontslag (werkgever – werknemer)
  • verstoorde gezagsrelatie (team – manager, directie – bestuur, bestuur – medezeggenschapsorgaan)
  • of niet-functionerende samenwerking (collega’s onderling).

Conflict op de werkvloer

Werk is voor mensen belangrijk. Het geeft betekenis aan hun leven en hun zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast deze individuele belangen is er ook een sociale dimensie aan werk. Werk en de werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis.

Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn. Zij zijn daarmee een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder ook collega’s, directie, klanten, afnemers en de ondernemers zelf.

 

Verstoorde werksfeer

Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in. En als issues blijven smeulen of zelfs escaleren, dan zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven. Ziekte is in een verstoorde werksfeer niet altijd medisch objectiveerbaar maar kan wel als verlammend worden ervaren. En niet alleen door de werknemer zelf.

Snel verslechterende verhoudingen, verbittering en uiteindelijk een hoge ontslagvergoedingen volgen onvermijdelijk in zo’n situatie. De smenwerking die ooit is begonnen met een gezamenlijk doel, gezamenlijke plannen en gemaakte afspraken takelen af. Door een verstoorde werksfeer kunnen werkgever en werknemer bouwen aan een ladder waarvan de treden steeds verder uit elkaar gaan liggen. De ruimte die tussen de treden ontstaat, wordt gevuld met feiten, herinneringen en meningen. Ieder probeert hiermee zijn of haar gelijk te behalen waarbij de oorspronkelijke gezamenlijkheid ver te zoeken is.

De keuze voor een arbeidsmediator

Samen een oplossing zoeken en vinden is niet altijd het eerste waar mensen naar verlangen bij een arbeidsconflict. Maar toch: met oog voor elkaars en de eigen belangen kan een vastgelopen communicatie verrassend genoeg worden omgezet in een overleg wanneer u kiest voor arbeidsmediation. Soms heeft arbeidsmeidation nieuwe inzichten en afspraken als gevolg, soms afspraken waarmee de arbeidsrelatie zo beëindigd kan worden dat pijn, teleurstelling en woede worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een bij beide kanten passend integer afscheid.

Bij arbeidsmediation gaat het soms vooral over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Soms kan een enkel gesprek met een arbeidsmediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Bij verscherpte conflicten met extra dimensies wordt door de arbeidsmediator van MORE Mediation ook aandacht besteed aan de relevante economische/juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie.

Daar waar cliënten besluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de arbeidsmediator van MORE Mediation kennis van zaken over opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.

Naast Arbeidsmediation kunt u terecht bij MORE Mediation

voor mediation op de volgende gebieden: